www.fundacjawspieraniakurpi.pl

Misja i cele

Naszym nadrzędnym celem jest wzmacnianie i tworzenie nowych produktów turystycznych bazujących na tożsamości i dziedzictwie kulturowym Kurpi.

Pragniemy wspierać regionalne inicjatywy gospodarcze i społeczne oraz integrować lokalną społeczność w poszanowaniu tradycji, wielokulturowości i ekologii. Nasze działania skupiają się na promocji regionu, wzbogacaniu krajobrazu o projekty związane z ochroną środowiska, prozdrowotnym trybem życia, edukacją i mądrym spędzaniem wolnego czasu. Nieodłącznym elementem działań Fundacji jest współpraca z lokalnymi organizacjami mającymi na celu budowanie poczucia tożsamości Kurpi, wzmacnianie potencjału turystycznego oraz działalność kulturalna i historyczna. Fundacja skupia wokół swoich działań ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, którzy chcą rozwijać lokalną społeczność, propagować przedsiębiorczość oraz zapobiegać wykluczeniu mieszkańców naszego regionu.

Współpracujemy również z podmiotami i osobami, które są zainteresowane rozwojem regionu, wspierają  przedsiębiorczość, zgodną z lokalnymi potrzebami.

Nasze działania mają na celu wspieranie dzieci i młodzieży oraz seniorów w zakresie propagowania twórczości ludowej, muzycznej i artystycznej, ochronę przed zapomnieniem tożsamości oraz wszelkie inicjatywy edukacyjne, sportowe profilaktyczne.

Fundacja Wspierania Rozwoju Kurpi powstała z myślą o aktywizacji społeczności, pomocy dla osób przedsiębiorczych, pragnących zmieniać otaczający nas krajobraz i którym dobro nas wszystkich jest wartością najważniejszą. Zapraszamy do współpracy.

ROZWÓJ TURYSTYKI

ROZWÓJ REGIONU

DZIEDZICTWO KULTURALNE

PROMOCJA OBSZARÓW WIEJSKICH

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

PROMOCJA PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Poznaj nasze cele

Wzmacnianie potencjału turystycznego na terenie działalności Fundacji.

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości ludowej i artystycznej.

Stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych.

Wspieranie aktywności fizycznej poprzez organizację i współorganizację wydarzeń związanych ze sportem i profilaktyką.

Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.

Promocja obszarów wiejskich położonych na terenie prowadzenia działań Fundacji oraz poza nim.

Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju lokalnych obszarów i podejmowania inicjatyw społecznych.

Promowanie przedsiębiorczości oraz działań na rzecz lokalnych produktów regionalnych, turystycznych, sportowych, kulturowych oraz tworzenie nowych produktów z nimi związanych.

Promowanie środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów kultury, sztuki oraz rozwoju produktu turystycznego regionu działania, a także wspieranie wytwarzania wyrobów regionalnych.